Historik

 

 

 

Vår bakgrund

Min vän John Kiruthi är född i Uganda. Hans föräldrar skildes när han bara var något år gammal och mamman tog honom med sig till Kenya där hon hade sin familj. John växte upp och gick i skola där. I 20-årsåldern flyttade de till England där John avslutade sina studier på högskola. Efter det fick John anställning på SKANSKA UK och arbetade bl.a. med en del större sjukhusbyggen.

År 2011 förflyttades han till nybyggnaden av Karolinska Sjukhuset i Solna där jag träffade honom. Vi arbetade tillsammans under tre år på samma avdelning i sjukhusbygget.

John berättade för mig om sin bakgrund. År 2007 sökte han upp sin pappa i Masaka-området i Uganda. Han hade inget minne av honom så mötet var både tragiskt och oerhört lycklig. Efter att varit enda barnet fick han nu en hel familj med 6 bröder och 3 systrar. Dock var deras livssituation en chock för honom. Aldrig hade han trott att människor kan vara så fattiga och ändå överleva. Han började successivt hjälpa dem till ett drägligare liv och har sedan dess hjälpt dem på alla vis han kan.

En kväll efter jobbet när vi satt och pratade berättade jag för honom om mina drömmar att någon gång i livet komma ut och hjälpa fattiga människor till ett bättre liv. Jag närmade mig pensionen och kände att skulle det ske så var det nu. John föreslog då direkt att vi tillsammans skulle åka till hans hemtrakter och se efter vad vi kan göra för den fattiga befolkningen där.

I maj 2015 åkte vi därför ner för första gången och träffade hans familj och försökte skapa oss en uppfattning om läget. Vi bodde ute på landsbygden tillsammans med familjen och fick verkligen uppleva vad fattigdom vill säga.

Vi kom hem med massor av intryck. 60 % av barnen fullföljde inte grundskolan. Vattenförsörjningen är ett jätteproblem med 2-5 km till fots för att hämta vatten under torrperioderna. Den sanitära situationen är bedrövlig, sjuk-och hälsosituationen likaså. Inte ens de mest vanliga sjukdomarna typ malaria är självklara att få bot för eftersom pengar alltid saknas. Det innebär långa och svåra sjukdomsperioder som ibland ledder till döden. Flickornas problem vid mens med avsaknad av mensskydd skapar ständiga underlivsproblem och gör att dem stundtals får vara borta från skolan. Gravida kvinnor som har 3-7 km att gå för att föda barn, gör att spädbarnsdödligheten är skrämmande hög.

 

Analys

När vi kommit hem efter första resan och kunnat smälta alla intryck började vi sammanställa vad vi sett. Snabbt insåg vi att kvinnor och flickor är helt klart de mest utsatta grupperna. Det är de som får ta det största ansvaret för övriga familjen, och samtidigt dem som får minst hjälp när akuta problem uppstår. Att de sällan kan fullfölja sin skolutbildning försämrar dessutom möjligheterna till ett bättre liv på sikt.

Vi började då resonera om hur vi kan hjälpa dem till utbildning. Vid undersökningar som vi gjorde insåg vi att det är inte undervisningsmöjligheter som saknas, utan mer yttre omständigheter som gör att de inte kan gå i skolan. Hjälpa till i hemmet, bära vatten, avsaknad av pengar till skolavgifter, sanitära problem, inte minst vid mens, tidiga graviditeter m.m.

Många faktorer påverkar med andra ord situationen för kvinnorna och barnen och då speciellt för flickorna. För att uppnå förändring insåg vi att vissa viktiga områden måste prioriteras på samma gång.

  • Tillgång till friskt vatten inom rimligt avstånd.
  • Förebyggande sjuk- och hälsovå Utbilda lokala kvinnor som i sin tur kan lära ut de mest elementära åtgärderna för att skydda sig mot de vanligaste hälsoproblemen. Minst 50% av de vanligaste svåra sjukdomstillstånden går att förebygga i hemmet med hjälp av utbildning och tillhandahålla de nödvändigaste sjukvårdsartiklarna.
  • Hjälpa kvinnorna att delvis skapa sin egen försörjning som hjälp till bl.a. skolavgifter och kostnader vid sjukdomar.

 

Vi insåg att vi i början inte kan sprida vårt arbete på för stora områden som vi inte kan greppa över. Därför bestämdes att arbetsområdet ska vara Mukungwe distriktet norr om staden Masaka. Ett område som ligger c:a 13 mil väster om huvudstaden Kampala och 4 mil söder om ekvatorn. Området består av 6 samhällen och har samanlagt c:a 37 000 invånare. Ett samhälle heter Katwadde vilket innehåller 7 mindre byar med totalt c:a 6100 invånare. Vi beslöt oss för att börja i byarna Kasaala och Katwadde. Där det finns c:a 2 000 invånare.

En reflektion som vuxit fram är att vi inte kan betrakta vårt arbete som ett tidsbestämt projekt. Allt som kräver förändring av livslånga beteenden tar lång tid. I synnerhet när vi i vissa fall kommer att få kämpa mot gamla kulturella traditioner. Visst kan en del av arbetet påbörjas och avslutas som projekt. T.ex. vattenförsörjningen. Men hälsoproblemen och kvinnors möjlighet till egen försörjning kommer att kräva även männens och inte minst de byäldstes förståelse, vilket innebär övertalning och ständig bevakning.

Aktiviteter

För att få verka som hjälporganisation krävdes att vi minst bildade en CBO (Community Based Organisation). Med de kontakter som John och hans familj har satte vi samman en styrelse med förutom oss själva två välutbildade lokala medlemmar med goda kontakter i samhället. Samt frivilliga lokala hjälparbetare. SWEDUGA Uganda är nu registrerad och kontaktvägar etablerade med berörda myndigheterna i området.

I Sverige har vi bildat en moderförening med styrelse och stadgar. Den är också registrerad under namnet SWEDUGA Sverige och har sitt säte i Markaryd. SWEDUGA Uganda är direkt underställd den svenska föreningen som vägleder och övervakar dess verksamhet i Uganda.

För att få fram underlag till olika behov i området har det påbörjats en omfattande undersökning som fortfarande pågår. Vi har haft ett flertal möten med olika kvinnogrupper i området. Vi har samtalat med flera manliga ledare i byarna. Vi har träffat 2 verksamma läkare. Möten med sjuk- och hälsoministerns stab vid regeringen i Kampala. Möten med 3 etablerade lokala hjälporganisationer. Ett flertal möten med borgmästaren i Masaka. Även besökt ett antal lokala jordbruksföretag.

Vi känner dock att vi fortfarande saknar tillräcklig information om förhållandena och fortsätter därför att begära in ytterligare uppgifter från våra medarbetare och berörda myndigheter. Inte minst med avsikten att alltid kunna arbeta självständigt och undvika korruptionsproblem.

1 Vattenförsörjningen

När behovet är fastställt i området kommer vattenförsörjningsprogrammet att sjösättas. Detta är som vi ser den enkla delen av vårt arbete.

Vid vårt möte med kvinnogruppen i Kasala fick vi svaret att tillgången till rent vatten var det mest akuta problemet. De räknar med att ungefär 350 personer har mer än 3 km att gå till fots för att hämta vatten. Vi bestämde oss därför att som första åtgärd bygga en brunn i det området. Det arbetet är nu avslutat. Marken ägs av SWEDUGA och avtal angående tillsyn och underhåll är skrivet med kvinnogruppen. Brunnen komplett färdig kostade c:a 35 000 SEK.

Den översiktliga analysen pekar på ett behov av c:a 20 brunnar av denna typ. Vi har dessutom provat en enklare metod att för hand borra brunnar. Den Kallas ”Baptist Well Drilling” och man kan se den på YouTube. Utrustningen som vi tillverkat i Sverige tog vi med oss på förra resan. Metoden är tidigare provad i Sydamerika. Fältförsöket visade att metoden fungerar utmärkt i dessa markförhållanden och är tänkt att komplettera de större brunnarna på de ställen enstaka familjer fortfarande får för långt till vatten.

Vi räknar med en total kostnad för vattenförsörjningen i området på c:a 1 000 000 SEK.

2 Förebyggande sjuk- och hälsovård

När det gäller det förbyggande arbetet för sjuk- och hälsovård börjar strategin bli klar. Här krävs mer information om behov och lokalisering av åtgärderna. Vi kommer förmodligen att stöta på vissa kulturella problem. Vad vi insett är att vi måste utbilda starka lokala kvinnor med pondus och inflytande för att kunna överbrygga de inarbetade vanorna. Utbildningen av sex kvinnor kommer därför att påbörjas i juni och avslutas i dec i år. Vi räknar med att etablera små enkla lokala center med sanitära behov tillgodosedda. Där kvinnor ska känna trygghet och få råd och hjälp med det mest vardagliga. Till vår hjälp att lägga upp rätt strategi har vi en läkare vid namn Dr Muwanga. Han har arbetat tillsammans med andra hjälporganisationer och har en hel del bra och även dåliga erfarenheter av det arbetet. Hans två viktigaste erfarenheter är att arbetet måste förankras djupt i byarna och uppföljning och övervakning måste ske under lång tid framöver. Vidare att förebyggande åtgärder har betydligt mer effekt och kostar mindre än större enskilda klinikprojekt. Viktigt i samanhanget är dock att bygga upp kontakter med närliggande lokala kliniker.

Uppskattad kostnad c:a 2 200 000 kr.

3 Mikroföretag

Arbetet med att hjälpa kvinnor till egen försörjning börjar även den strategin bli klar. Bl.a. är jordbruk och odlingar väldigt eftersatta trots den bördiga jorden och det fina klimatet. Vad de än ska arbeta med krävs det först och främst utbildning för det aktuella företaget. Vi kommer att behöva lokaler för undervisning och duktiga lärare med god erfarenhet. När väl utbildning är genomförd har vi för avsikt att hjälpa dem igång med först och främst utlåning av de material som behövs samt upprätta ett låneavtal för hjälp till startkapital. Avtalet ska vara affärsmässigt med en relevant återbetalningsplan. Även här krävs en längre tids uppföljning.

Vi har redan startat upp två minder pilotprojekt. En liten grisuppfödning och ett tvätteri. Dessa har hittills bekostats med privata medel.

Uppskattad kostnad c:a 1 300 000 kr varav 500 000 kr ska utgöra en fond för utlåning.

4 Mänskliga rättigheter

I allt arbete vi gör ska utbildning och information om de allmänna mänskliga rättigheterna ingå som en naturlig del. I synnerhet kvinnorna behöver upplysning och uppmuntran för att våga kräva rättvis behandling i familjen och i samhället. Kulturella traditioner håller kvinnor tillbaka och många dörrar måste öppnas när det gäller utbildnings- och jobbmöjligheter. Likaså de inom landet lagstadgade förmåner som finns ska även nå ut till kvinnorna. Vi anser dock att vi måste börja med att avhjälpa de mest akuta problemen i området. Situationen är just nu att överleva dag för dag.

Kvinnorna måste känna trygghet och tillit med vårt arbete och skapa mod för att vara mottagliga för information om olika rättigheter. I detta arbete ska vi hämta kunskap och erfarenhet från andra hjälporganisationer och i synnerhet Forum Syd som är helt inriktad på rättighetsbaserat hjälparbete.

Slutledning

Med dessa tre behovsbaserade åtgärder integrerat med utbildning om rättigheter räknar vi med att avsevärt förbättra livssituationen i byarna Katwadde och Kasala samt skapa möjligheter för framför allt flickorna att kunna fullfölja sin skolutbildning.

Vår förhoppning är att vårt arbete ska skapa modell för spridning till övriga områden.

Markaryd den 9 mars 2016

Dan Adolfsson  Ordf. Sweduga

 

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535